Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huệ1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Huệ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/04/1980

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4423/QĐ-ĐT ngày 18/12/2012 cùa Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên luận án: Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh

8. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Chu Văn Cấp

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net