Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Bảo Thoa

Tên luận án: Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam


1. Tên luận án: Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam

2. Tác giả: NCS. Hoàng Thị Bảo Thoa

3. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh       

4. Mã số: 62.34.05.01

5. Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Anh Dũng, TS. Phạm Thị Liên

6. Tên đơn vị đào tạo SĐH: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

7. Mục đích của luận án:

Đề tài góp phần trả lời cho câu hỏi tại sao nhiều người tiêu dùng dù có ý định nhưng không có hành vi tiêu dùng xanh thực tế hay tại sao trong trường hợp này ý định tác động mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng xanh, trong trường hợp khác, ở nghiên cứu khác thì ý định lại không ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh. Thông qua việc tìm ra các nhân tố có thể thúc đẩy hoặc cản trở mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam, đề tài sẽ đề xuất cho các nhà hoạch định chính sách cũng như các doanh nghiệp các công cụ và môi trường để người tiêu dùng Việt Nam biến ý định thành hành vi tiêu dùng xanh thực tế.

8. Phương pháp nghiên cứu:

Luận án sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, cụ thể là: Phương pháp phân tích tổng hợp so sánh (định tính): Thu thập, tổng hợp, phân tích, so sánh và đánh giá các tài liệu từ các nghiên cứu trước và Phương pháp phân tích thống kê, đánh giá tác động (định lượng): số liệu phục vụ nghiên cứu định lượng là số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS từ nguồn thông tin phiếu điều tra;

9. Kết quả chính và kết luận:

Theo kết quả nghiên cứu, Ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam tương đối cao. Tuy nhiên việc sử dụng túi nilon trong sinh hoạt dường như khá phổ biến. Nghiên cứu cũng cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam khá quan tâm tới các vấn đề về môi trường. Ý định có một tác động đáng kể đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam.

Sau khi kiểm định mô hình, kết quả cho thấy nhận thức về tính hiệu quả của sản phẩm có một tác động đến mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh. Có nghĩa là khi người tiêu dùng nhận thức rõ hiệu quả của hành vi tiêu dùng xanh (thực phẩm bẩn có hại cho sức khỏe, túi nilon gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, thiết bị điện rất tiết kiệm giúp ích cho cả môi trường và kinh tế gia đình) thì tác động của ý định đến hành vi tiêu dùng xanh của họ sẽ tăng lên.

Giới tính cũng là một nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam. Trong đó ở nam giới tác động của ý định đến hành vi tiêu dùng xanh mạnh hơn nữ giới. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, thói quen mua hàng ở các chợ cóc cản trở ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng. Kết quả điều tra cũng cho thấy, tình huống thu nhập gia đình giảm tác động khá mạnh tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh. Khi thu nhập gia đình giảm, tác động của ý định tới hành vi tiêu dùng xanh yếu đi hay nói cách khác khi thu nhập gia đình giảm, dù người tiêu dùng có ý định, hành vi tiêu dùng chưa chắc đã xảy ra. Tuy nhiên nghiên cứu không chỉ ra ảnh hưởng của người thứ 3 tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam.

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN