Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thanh Hoa

Tên luận án: Tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam


1.    Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thanh Hoa

2.    Giới tính: Nữ

3.    Ngày sinh: 26/08/1981

4.    Nơi sinh: Bắc Ninh

5.    Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4423/QĐ-ĐT của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 18/12/2012

6.    Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7.    Tên luận án: Tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam

8.    Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

9.    Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Quang Phan

11.  Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận của tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững.

- Luận án tổng kết được những kinh nghiệm của một số tỉnh ở các nước châu Á trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế nhanh với thực hiện công bằng xã hội và giảm nghèo bền vững, từ đó rút ra một số bài học cho vùng đồng bằng sông Hồng.

- Đánh giá thực trạng đói nghèo và giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian qua; từ đó chỉ rõ những vấn đề cần giải quyết và nguyên nhân của chúng.

- Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và Việt Nam nói chung.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Hệ thống các giải pháp đã đề xuất trong luận án có thể áp dụng vào thực tiễn trong việc gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo bền vững ở Việt Nam trong những năm tới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.    Vũ Thanh Hoa (2012), “Kinh nghiệm một số nước Đông Á trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế nhanh với thực hiện công bằng xã hội”, Tạp chí Con số sự kiện, tr. 49-50-51, số 5/2012.

2.    Vũ Thanh Hoa (2012), “Một số giải pháp về phân phối thu nhập với mục tiêu xóa đói giảm nghèo”, Tạp chí Công nghiệp, tr 18-19, số tháng 5/2012.

3.    Vũ Thanh Hoa (2015), “Tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Hồng”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tr 53-54-55, số 05 tháng 03/2015.

4.    Vũ Thanh Hoa (2015), “Gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tr 20-21-22, số 09 tháng 05/2015.

5.    Vũ Thanh Hoa (2015), “Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bằng sông Hồng”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số chuyên đề tháng 12/2015, tr 14-15-16.


UEB_net