Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Ngọc Mai

Tên luận án: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam: Nhân tố tác động và hàm ý chính sách


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Mai

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/8/1984

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3643/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2013.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam: Nhân tố tác động và hàm ý chính sách

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh
  • Hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Cẩm Nhung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Xem chi tiết tại đây


UEB_net