Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Bùi Hồng Cường

Tên đề tài luận án: Tự do hóa thương mại trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tác động tới thương mại quốc tế Việt Nam.


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Hồng Cường     
            

2.Giới tính: Nam


3. Ngày sinh: 29/01/1980         
                                 

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3643/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2013

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Theo Quyết định số 5758/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 điều chỉnh tên đề tài từ “Tự do hóa thương mại trong khuôn khổ AEC và một số hàm ý với Việt Nam” thành “Tự do hóa thương mại trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tác động tới thương mại quốc tế của Việt Nam”

7. Tên đề tài luận án: Tự do hóa thương mại trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tác động tới thương mại quốc tế Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế    
                       

9. Mã số: 62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:    

  • Hướng dẫn 1: PGS.TS Chu Đức Dũng
  • Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Anh Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ thêm các lý thuyết cổ điển và hiện đại về tự do hóa thương mại, gắn với quá trình liên kết kinh tế quốc tế và hội nhập kinh tế khu vực.

- Khẳng định tính tất yếu và xu hướng của tự do hóa thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa.

- Làm sáng tỏ nội dung, lộ trình, phạm vi và mức độ tự do hóa thương mại trong ASEAN/AEC.

- Chỉ rõ những tác động của tự do hóa thương mại trong khuôn khổ AEC tới thương mại quốc tế của Việt Nam.

- Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để Việt Nam có thể tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong quá trình thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại trong AEC.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý vĩ mô trong việc hoạch định chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam, cũng như nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp Việt Nam về tác động của tự do hóa thương mại trong AEC, góp phần giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh một cách phù hợp.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tác động của tự do hóa thương mại trong AEC tới thương mại quốc tế (bao gồm cả xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ) của các quốc gia thành viên AEC sau một thời gian AEC ra đời.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Bùi Hồng Cường (2015), Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Động thái của các quốc gia thành viên và hàm ý cho Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 12(124) tháng 12/2015.

[2] Bùi Hồng Cường (2016), Một số bài học kinh nghiệm từ chính sách tự do hóa thương mại của Singapore. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, số 7(243) tháng 7/2016

[3] Bùi Hồng Cường (2015), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc: Cơ hội, thách thức đối với ASEAN và hàm ý đối với Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế.


UEB_net