Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Phạm Văn Kim

Tên luận án: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Kim

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/12/1975

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3503/QĐ-ĐT ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3414/QĐ-ĐHKT ngày 31/7/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo.

7. Tên luận án: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Danh Tốn

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net