Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Tô Linh Hương

Tên đề tài: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè và sự tham gia của Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tô Linh Hương

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/2/1988

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3204/QĐ-ĐHKT ngày 8/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè và sự tham gia của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: GS.TS. Phùng Xuân Nhạ

Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, về mặt lý luận, luận án xây dựng được khung phân tích về mô hình chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè, trong đó hệ thống được các khâu, mối quan hệ giữa các khâu của chuỗi giá trị và những nhân tố ảnh hưởng đến từng khâu và cả chuỗi giá trị này.

Thứ hai, về mặt thực tiễn, luận án đánh giá được sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành hàng chè và các nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi. Các nội dung của chuỗi giá trị này được kiểm chứng qua các khảo sát, điều tra và phỏng vấn chuyên gia, từ đó đề xuất một số quan điểm, chính sách và giải pháp thiết thực, phù hợp và có tính khả thi cao nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý vĩ mô trong việc hoạch định chính sách nhằm tăng cường năng lực tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè, cũng như nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình lựa chọn khâu có lợi thế nhất để tham gia vào chuỗi.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Nghiên cứu chuỗi giá trị của các hàng hóa nông sản Việt Nam.

- Nghiên cứu chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

(1) Nguyen Viet Khoi, Hoang Thi Hai Yen, Tong Van Khai, To Linh Huong, Nguyen Tien Duc (2017), Key Analysis on the Diary Value Chain in Viet Nam: Evidences from the Case of Ba Vi, Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, Issue 2, 2017 (forthcoming).

(2) Tô Linh Hương (2016), Nhận diện chuỗi giá trị của ngành hàng chè Việt Nam và một số hàm ý chính sách, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 484 tháng 12/2016.

(3) Nguyễn Việt Khôi và Tô Linh Hương (2016), Chuỗi giá trị toàn cầu ngành chè: Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, số 1 (237), tháng 1/2016.

(4) Nguyen Viet Khoi, Chu Huong Lan, To Linh Huong (2015), Vietnam Tea Industry: An Analysis from Value Chain Approach, International Journal of Managing Value and Supply Chains, Vol. 6, No. 3, tháng 9/2015.


UEB_net