Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Tô Linh Hương

Tên đề tài: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè và sự tham gia của Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tô Linh Hương

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/2/1988

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3204/QĐ-ĐHKT ngày 8/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè và sự tham gia của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: GS.TS. Phùng Xuân Nhạ

Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

>>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net