Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thanh Hương

Tên luận án: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thanh Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/05/1977

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: QĐ 2224/QĐ-ĐHKT ngày 03/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

- Tên trước đây: "Tác động dự kiến của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đối với quan hệ thương mại giữa hai bên" theo Quyết định số 330/QĐ-ĐHKT ngày 22/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Tên điều chỉnh: "Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam" theo Quyết định số 2863/QĐ-ĐHKT ngày 3/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

7. Tên luận án: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • Hướng dẫn chính: TS. Đoàn Hồng Quang
  • Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Từ Thúy Anh

>> Xem tóm tắt luận án tại đây.


UEB_net