Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch thực hiện tiểu luận thạc sĩ khóa H-2010-E.CH

Công văn số 2342 /KH-ĐHKT ngày 22/11/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản lý kinh tế định hướng thực hành. 
TT

Nội dung công việc

Thời gian

Chịu trách nhiệm

Lớp
Ghi chú
1

Phổ biến kế hoạch viết tiểu luận thạc sĩ

26-27/11/2011
Khoa QTKD
 
Khoa KTCT
- Lớp K 19 QTKD 1, 2;
- Lớp K 19 QLKT 1, 2
 
3-4/12/2011
Khoa QTKD
 
Khoa KTCT
- Lớp K 19 QTKD 3;
- Lớp K 19 QLKT 3
 
10-11/12/2011
Khoa KTCT
- Lớp K 19 QLKT 4
 
2

 

Học viên đăng ký đề tài
(Lớp trưởng tập hợp và gửi Khoa theo mẫu gửi kèm)

10-11/12/2011
HV-BCS lớp
- Lớp K 19 QTKD 1, 2;
- Lớp K 19 QLKT 1, 2
 
17-18/12/2011
- Lớp K 19 QTKD 3;
- Lớp K 19 QLKT 3
 
24-25/12/2011
- Lớp K 19 QLKT 4
 
3

Khoa tập hợp Danh sách đăng ký đề tài và dự kiến phân công GVHD gửi P.Đào tạo

26/12-06/1/2012
Khoa
 
 
4

Phòng ĐT trình BGH duyệt phân công GVHD và gửi Khoa triển khai

9/1-20/1/2012
P.Đào tạo - Khoa
 
 
5

Thực hiện viết Tiểu luận thạc sĩ

15/2-15/4/2012
GVHD-HV
 
 
6

Học viên nộp Tiểu luận thạc sĩ về Khoa

07-11/5/2012
HV-Khoa
- Lớp K 19 QTKD 1, 2;
- Lớp K 19 QLKT 1, 2
 
14-18/5/2012
- Lớp K 19 QTKD 3;
- Lớp K 19 QLKT 3
 
21-25/5/2012
- Lớp K 19 QLKT 4
 
7

Khoa tập hợp danh sách học viên hoàn thành Tiểu luận, hồ sơ đề nghị chấm tiểu luận (theo mẫu của Trường) và dự kiến các Tiểu ban chấm tiểu luận thạc sĩ gửi Phòng ĐT

28/5-8/6/2012
Khoa
 
 
8

Phòng ĐT trình BGH duyệt Tiểu ban chấm tiểu luận thạc sĩ, gửi Khoa

11/6-22/6/2012
P.ĐT
 
 
9

 

Tổ chức chấm độc lập Tiểu luận thạc sĩ (theo từng Tiểu ban)

25/6-13/7/2012
Khoa - P.ĐT
 
 
10

Khoa tổng hợp hồ sơ chấm và kết quả chấm Tiểu luận thạc sĩ gửi phòng Đào tạo

16/7-27/7/2012
Khoa
 
 
11

Phòng ĐT trình BGH duyệt DS tốt nghiệp

6-17/8/2012
P. ĐT
 
 
12

Tốt nghiệp

Tháng 9/2012
 
 
 

 

Ghi chú: Việc đánh giá tiểu luận thạc sĩ được thực hiện bằng cách chấm điểm bài tiểu luận của học viên tại tiểu ban chấm tiểu luận thạc sĩ và học viên phải trình bày kết quả nghiên cứu trước tiểu ban chấm.
>>
Công văn số 2342 /KH-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN