Trang Đào tạo sau đại học
 
Thực hiện đăng tải tóm tắt luận văn, luận án trên website
Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trực thuộc

Triển khai thực hiện việc đăng tải tóm tắt luận văn trên trang website của Trường, Trường Đại học Kinh tế đề nghị các khoa thông báo, chuyển cho học viên mẫu tóm tắt luận văn/luận án bằng tiếng Việt và Tiếng Anh (có mẫu kèm theo). Học viên có trách nhiệm thực hiện tóm tắt luận văn của mình theo mẫu và gửi cùng bộ hồ sơ xin bảo vệ luận văn (bản cứng và file dữ liệu).

 
 
K/T. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Ngọc Thanh (Đã ký)