Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2011

Quyết định số 2224 /QĐ-ĐHKT ngày 3/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 


                                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                 

 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3231/QĐ-ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2011;

Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 12 anh/chị có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 vào các ngành/chuyên ngành đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó:

- Ngành Kinh tế chính trị: 01 thí sinh

- Ngành Kinh tế đối ngoại: 05 thí sinh 

- Ngành Quản trị kinh doanh: 06 thí sinh

Điều 2. Các thí sinh có nghĩa vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các Quy định khác của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN