Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011

Quyết định số 2223/QĐ-ĐHKT ngày 3/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTgngày 6 tháng 3 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2011;

Căn cứ Công văn số 2430/ĐHQGHN-ĐT ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011;

Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công nhận 322 anh/chị có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 vào các ngành/chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó:

- Ngành Kinh tế chính trị               : 27 thí sinh

- Ngành Kinh tế đối ngoại              : 09 thí sinh

- Ngành Tài chính - Ngân hàng     : 39 thí sinh

- Ngành Quản trị kinh doanh          : 112 thí sinh

- Chuyên ngành Quản lý kinh tế    : 135 thí sinh

Điều 2. Các thí sinh có nghĩa vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các Quy định khác của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>> Quyết định số 2223/QĐ-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN