Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2011-2012

Công văn số 171/ĐHKT-ĐTĐH ngày 10/02/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ I năm học 2011-2012, phòng Đào tạo thông báo kết quả học tập của sinh viên trên Portal Sinh viên của trường từ ngày 13/2/2012 (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận)
Riêng môn Tin học (Mã MH: INT1004) cách tính điểm như sau:   
-  Điểm thực hành: chiếm 50 % điểm MH (là điểm giữa kỳ trên Portal)
- Điểm lý thuyết: chiếm 50% điểm MH (là điểm cuối kỳ trên Portal)
Trong đó điểm lý thuyết được tính như sau:
§ Điểm 1: trọng số 30%
§ Điểm 2 (điểm thi cuối kỳ thi ngày 30/12/2011): trọng số 70%
Điểm lý thuyết = điểm 1 * 0.3 + điểm 2 * 0.7
Sinh viên có thể xem điểm môn Tin học cơ sở (Bao gồm điểm học phần lý thuyết và điểm học phần thực hành) tại Phòng Đào tạo khu giảng đường NTC.
Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên từ ngày 13/02/2012 đến ngày 16/02/2012 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 27/02/2012 tại phòng Đào tạo khu Giảng đường NTC.
Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

>> Mẫu đơn thắc mắc kết quả thi.
>> Công văn số 171/ĐHKT-ĐTĐH.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN