Trang Đào tạo đại học
 
Thời khoá biểu các lớp cử nhân hệ chính quy - chương trình nhiệm vụ chiến lược Học kỳ II năm học 2011 - 2012

Thông báo số 117/TB-ĐHKT ngày 04/02/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo và thời khoá biểu dự kiến năm học 2011-2012 của Trường ĐH Kinh tế, căn cứ kế hoạch triển khai chương trình đào tạo nhiệm vụ chiến lược của Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế thông báo thời khoá biểu của các lớp cử nhân hệ chính quy - chương trình nhiệm vụ chiến lược học kỳ II năm học 2011- 2012 (chi tiết kèm theo).
Đề nghị Khoa Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên và giảng viên biết và thực hiện.

>> Thông báo số 117/TB-ĐHKT.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN