Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đình chỉ thi Học kỳ I năm học 2011 - 2012

Quyết định số 2727/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội;

 Căn cứ vào Công văn số 2707/ĐHKT-KHTC ngày 21/12/2011 của Trường Đại học kinh tế về việc sinh viên chưa nộp học phí;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Đình chỉ thi Học kỳ I năm học 2011-2012 đối với sinh viên hệ chính quy do chưa đóng học phí.
Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách phải nhận điểm F cho kết quả môn học.
Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>> Quyết định số 2727/QĐ-ĐHKT
>> Danh sách các môn trường ĐHKT
>> Danh sách các môn GDQP
>> Danh sách các môn thể chất

Trường ĐHKT - ĐHQGHN