Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên buộc thôi học từ kỳ 1 năm học 2011-2012

Quyết định số 1828 /QĐ-ĐHKT ngày 23/09/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét dừng học, thôi học, cảnh báo học vụ ngày 21/09/2011;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt 23 sinh viên hệ chính quy và chính quy bằng kép (có tên trong danh sách kèm theo), phải thôi học từ học kỳ I năm học 2011-2012.
Điều 2. Những sinh viên trong danh sách trên có trách nhiệm đến Phòng Đào tạo để làm các thủ tục thôi học trong vòng 2 tuần kể từ ngày ký Quyết định.
Điều 3. Các Ông, bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY BUỘC THÔI HỌC TỪ
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1828 /QĐ-ĐHKT ngày 23 tháng 09 năm 2011)
 

STT
Mã SV
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
1
10050253
Đỗ Mai Anh
14/09/1992
QH-2010-E KETOAN
2
10050065
Đoàn Thị Ngọc Mai
24/10/1992
QH-2010-E KTĐN
3
10050623
Trần Thị Thuý Nga
12/03/1991
QH-2010-E TCNH
4
08050382
Nguyễn Minh Tùng
09/11/1989
QH-2008-E KTPT
5
09050151
Lê Đình Đại
19/10/1991
QH-2009-E TCNH
6
09050267
Nguyễn Kim Bách
09/07/1991
QH-2009-E QTKD
7
10053071
Vũ Văn Duy
11/07/1990
QH-2010-E KTĐN-LK
8
10053109
Nguyễn Diệu Nga
13/01/1990
QH-2010-E KTĐN-LK
9
10053115
Đào Thị Bích Ngọc
07/02/1991
QH-2010-E KTĐN-LK
10
10053129
Hà Thị Lệ Quyên
12/02/1991
QH-2010-E KTĐN-LK
11
10053153
Đoàn Thị Hải Yến
28/09/1991
QH-2010-E KTĐN-LK
12
10053154
Phí Hải Yến
29/09/1991
QH-2010-E KTĐN-LK
13
10053377
Chu Minh Ngọc
04/02/1992
QH-2010-E TCNH-LK
14
10053242
Trần Việt Hà
12/10/1991
QH-2010-E TCNH-LK
15
10053314
Bùi Thị Huyền Trang
27/10/1991
QH-2010-E TCNH-LK
16
08053138
Đỗ Thị Thanh Hà
21/07/1987
QH-2008-E TCNH-LK
17
08053031
Tô Thị Bích Ngọc
07/12/1989
QH-2008-E KTĐN-LK
18
08053080
Vũ Thị Hiền
15/04/1989
QH-2008-E QTKD-LK
19
08053094
Vương Thị Linh
10/11/1989
QH-2008-E QTKD-LK
20
09053118
Nguyễn Thị Lan Anh
05/08/1988
QH-2009-E QTKD-LK
21
09053007
Phạm Thanh Bình
25/10/1988
QH-2009-E KTĐN-LK
22
08053021
Vũ Thị Luyến
13/06/1988
QH-2008-E KTĐN-LK
23
09053294
Vũ Viết Sinh
09/05/1990
QH-2009-E TCNH-LK

          (Danh sách gồm 23 sinh viên.)
>> Quyết định số 1828 /QĐ-ĐHKT

Trường ĐHKT - ĐHQGHN