Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên trúng tuyển hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao, khoá QH-2011-E, ngành Kinh tế quốc tế

Quyết định số 1787/QĐ-ĐHKT ngày 16/9/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào Thông báo số 1466/TB-ĐHKT ngày 09/08/2011 của Trường Đại học Kinh tế về việc tuyển chọn sinh viên vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao khóa QH-2011-E;

Căn cứ vào Công văn số 1689/ĐHKT-ĐTĐH ngày 09/09/2011 của Trường Đại học Kinh tế về việc thông báo kết quả thi Tiếng Anh - Kỳ thi tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao khóa QH-2011-E;

Căn cứ vào Công văn số 1756/ĐHKT-ĐTĐH ngày 14/09/2011 của Trường Đại Kinh tế về việc kết quả phỏng vấn đánh giá năng lực – Kỳ thi tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao khóa QH-2011-E;

Căn cứ Biên bản họp ngày 14/09/2011 của Hội đồng tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao khóa QH-2011-E;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao, khóa QH-2011-E, ngành Kinh tế quốc tế như sau:

- Điểm Tiếng Anh (TOEFL): 350 điểm.

- Điểm phỏng vấn đánh giá năng lực cá nhân: 5.5/10 điểm.

Điều 2. Phê duyệt danh sách sinh viên trúng tuyển vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao, khóa QH-2011-E ngành Kinh tế quốc tế gồm 32 sinh viên (có danh sách kèm theo).

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

>> Quyết định số: 1787 /QĐ-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN