Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đình chỉ thi môn thi đầu tiên trong kỳ thi HK I năm học 2011 - 2012

Quyết định số 2726/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội;

 Căn cứ vào Công văn số 2707/ĐHKT-KHTC ngày 21/12/2011 của Trường Đại học kinh tế về việc sinh viên chưa nộp học phí;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 
QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Đình chỉ thi môn thi đầu tiên trong kỳ thi Học kỳ I năm học 2011-2012 đối với sinh viên hệ chính quy do đóng học phí không đúng thời hạn quy định.

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách phải nhận điểm F cho kết quả môn học.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN