Trang Đào tạo đại học
 
Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 12/2011, hệ chính quy (bao gồm cả bằng kép)

Công văn số 2700/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/12/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNThực hiện kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 12/2011, nhằm rà soát kết quả học tập và các điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên, Phòng Đào tạo gửi các khoa dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy (bao gồm cả bằng kép) đủ điều kiện tốt nghiệp (có danh sách kèm theo).
Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và kiểm tra lại thông tin. Nếu có thắc mắc, khiếu nại, sinh viên nộp đơn cho chuyên viên các khoa từ ngày 22/12/2011 đến ngày 26/12/2011. Các khoa tập hợp các thắc mắc, khiếu nại của sinh viên và gửi về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 27/12/2011 (bằng công văn). Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc, khiếu nại của sinh viên sẽ không được giải quyết.

>> Công văn số 2700/ĐHKT-ĐTĐH

Trường ĐHKT - ĐHQGHN