Trang Đào tạo đại học
 
Về việc thay đổi tên môn học và thời khóa biểu môn học thay thế khoá luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2011 - 2012

Thông báo số 127/TB-ĐHKT ngày 7/2/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNCăn cứ thông báo số 2368/TB-ĐHKT ngày 25/11/2011 của Trường ĐH Kinh tế về việc đăng ký môn học của các lớp cử nhân hệ chính quy Học kỳ II năm học 2011 - 2012, căn cứ tình hình thực tế và theo đề nghị của Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế thông báo về việc thay đổi tên môn học và thời khóa biểu môn học thay thế khoá luận tốt nghiệp của lớp QH-2008-E TCNH như sau:
1.  Thay đổi tên môn học:
 Môn “Quản trị ngân quỹ” sẽ được đổi tên thành môn “Quản trị và kinh doanh nguồn vốn trong ngân hàng thương mại”
       
2.   Thời khoá biểu môn “Quản trị và kinh doanh nguồn vốn trong ngân hàng thương mại” được thay đổi như sau:
- Môn học            : Quản trị và kinh doanh nguồn vốn trong ngân hàng thương mại
- Mã môn học     : FIB3011
- Số tín chỉ           : 02
- Lịch học            : Sáng thứ 7 và Chủ nhật; tiết 1 - 4
- Thời gian          : từ ngày 03/3/2012 đến 25/3/2012 (8 buổi)
- Giảng đường   : 2.3 Khu A - Trường CĐ Nghề Trần Hưng Đạo
- Giảng viên        : 1.  TS. Đinh Thị Thanh Vân - ĐT: 090.464.1686
                                2.  ThS. Phạm Bảo Khánh
 
Đề nghị Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo cho sinh viên và giảng viên biết và thực hiện.

>> Thông báo số 127/TB-ĐHKT ngày 07/02/2012.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN