Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Bùi Đình Viên

Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ưu đãi khi Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Đình Viên
2. Giới tính:  Nam
3. Ngày sinh: 26/3/1963                                                                           

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1893/QĐ-SĐH ngày 24/6/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Chuyên ngành: Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế 

8. Mã số: 62.31.07.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1) PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên

2) TS. Đoàn Hồng Quang

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net