Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hồ Kim Hương

Tên luận án: Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế


1. Họ và tên NCS: Hồ Kim Hương                
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 30/09/1982                        
4. Nơi sinh: Hà Nội.

5. Quyết định công nhận NCS số 4423/TCT-ĐT của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 18/12/2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi.

7. Tên luận án: Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

8. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị               

9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Văn Phúc

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống bán lẻ, phát triển hệ thống bán lẻ và đưa ra nội dung, tiêu chí đánh giá mức độ phát triển hệ thống bán lẻ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phân tích và đánh giá khách quan mức độ phát triển của hệ thống bán lẻ Việt Nam theo các tiêu chí từ đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp cần khắc phục trong phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Hệ thống các giải pháp đã đề xuất trong luận án có thể áp dụng trong việc phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Tiếp tục nghiên cứu sự phát triển hệ thống bán lẻ của Việt Nam trong điều kiện tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

14. Những công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
 

1. Hồ Kim Hương, Thương mại điện tử trong phát triển các kênh phân phối hàng hóa ở Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 24/5/2011

2. Hồ Kim Hương, Đẩy mạnh vai trò của Nhà nước trong việc phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập,Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 367, 6/2012

3. Hồ Kim Hương, Vai trò nhà nước trong phát triển hệ thống bán lẻ: Kinh nghiệm của Nhật Bản, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 4/6/2012

4. Hồ Kim Hương, Nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình bán lẻ truyền thống trong bối cảnh hội nhập, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 432, 8/2014

5. Hồ Kim Hương, Hội nhập kinh tế quốc tế và sự chuyển đổi các mô hình tổ chức bán lẻ Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 92, 8/2014

6. Hồ Kim Hương, Kinh nghiệm phát triển hệ thống bán lẻ ở Thái Lan thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 434, 9/2014

>>> Xem thông tin luận án bằng tiếng Anh tại đây


UEB_net