Trang Đào tạo sau đại học
 
Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thu Hà

Tên luận án: Chất lượng dịch vụ bán lẻ của các siêu thị và cửa hàng tiện ích tại Hà Nội.


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/9/1982

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2224/QĐ-SĐH ngày 3/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Chất lượng dịch vụ bán lẻ của các siêu thị và cửa hàng tiện ích tại Hà Nội.
8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 62 34 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phan Chí Anh, TS. Nguyễn Đăng Minh

>> Xem tóm tắt luận án tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN