Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Triều Hoa

Tên luận án: Chính sách phân phối vì người nghèo ở Việt Nam


1. Họ và tên NCS: Hoàng Triều Hoa    
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/11/1976             
4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4423/QĐ - ĐT ngày 18/12/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Chính sách phân phối vì người nghèo ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị       
9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Dũng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về mặt lý luận, luận án đã bổ sung và hoàn thiện khung lý thuyết về chính sách phân phối vì người nghèo. Chính sách phân phối vì người nghèo còn được nghiên cứu dưới một góc nhìn mới, không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu phân phối kết quả đầu ra của các hoạt động kinh tế mà còn nghiên cứu mức độ công bằng và bình đẳng trong phân phối các nguồn lực đầu vào nhằm tăng năng lực và cơ hội tiếp cận thị trường cho người nghèo.

Về thực tiễn, luận án đã phân tích thực trạng của chính sách phân phối vì người nghèo theo hai hướng: phân bổ các nguồn lực, các cơ hội tiếp cận các nguồn lực đối với người nghèo và phân phối kết quả đầu ra của các hoạt động kinh tế, đồng thời làm rõ tác động của chính sách này đến việc giảm tình trạng nghèo ở Việt Nam. Đánh giá những thành công, hạn chế của chính sách phân phối vì người nghèo ở Việt Nam và đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách trong bối cảnh mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Hệ thống các giải pháp cùa luận án có thể áp dụng cho việc hoạch định và thực thi các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu các chính sách xã hội phục vụ cho giảm nghèo bền vững.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  1. Hoàng Triều Hoa (2009), Chính sách phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
  2. Hoàng Triều Hoa (2012), Chính sách phân phối thu nhập vì người nghèo qua phúc lợi xã hội ở Nhật Bản, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số tháng 3 (358).
  3. Hoàng Triều Hoa (2012), Phân phối thu nhập ở Mỹ và một số kiến nghị đối với Việt Nam, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Số tháng 6(171).
  4. Hoàng Triều Hoa (2014), Bất bình đẳng thu nhập ở Singapore và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số tháng 3 (421)/2014.
  5. Hoàng Triều Hoa (2014), Giảm nghèo bền vững tại Việt Nam: Hỗ trợ từ chính sách giáo dục, y tế, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 12 (572).

Trường ĐHKT - ĐHQGHN