Trang Đào tạo sau đại học
 
Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Tâm

ên đề tài luận án: Đảm bảo an sinh xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tâm
2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/8/1978 

4. Nơi sinh: Hà nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 240/TCT - ĐT, ngày 04/11/2011
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Thay đổi giáo viên hướng dẫn 2 năm 2012.

7. Tên đề tài luận án: Đảm bảo an sinh xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị 9. Mã số: 62 31 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
- PGS.TS. Bùi Quang Tuấn
- TS. Nguyễn Hữu Dũng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ hơn về mặt lý luận của sự gắn kết giữa đảm bảo ASXH và TTKT.

- Làm rõ nội dung đảm bảo ASXH gắn với TTKT, chỉ ra một số nhân tố cơ bản và tiêu chí đánh giá đảm bảo ASXH gắn với TTKT.

- Đánh giá khách quan thực trạng thực hiện đảm bảo ASXH gắn với TTKT ở Việt Nam trong thời gian qua, tìm ra những bất cập, khiếm khuyết và nguyên nhân trong việc gắn kết giữa đảm bảo ASXH và TTKT.

- Đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm thực hiện sự gắn kết giữa đảm bảo ASXH và TTKT.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nâng cao chất lượng tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam. Tạp chí Con số sự kiện - Tổng cục Thống Kê - Bộ Kế hoạch đầu tư - 07/2011.

 - Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội ở Việt Nam. Tạp chí Con số sự kiện - Tổng cục Thống Kê - Bộ Kế hoạch đầu tư - 7/2012.

- An sinh xã hội ở Việt Nam - Thành tựu và hạn chế. Tạp chí Con số sự kiện - Tổng cục Thống Kê - Bộ Kế hoạch đầu tư - 8/2012.


UEB_net