Trang Đào tạo sau đại học
 
Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Trâm

Tên luận án: Giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở tỉnh Nghệ An


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Trâm
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/4/1975
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3210/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 cùa Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên luận án: Giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở tỉnh Nghệ An
8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
9. Mã số: 62 31 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Quang Phan

>> Xem tóm tắt luận án tại đây