Trang Đào tạo sau đại học
 
Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Triều Hoa

Tên luận án: Chính sách phân phối vì người nghèo ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Triều Hoa

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/11/1976

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4423/QĐ - ĐT ngày 18/12/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Chính sách phân phối vì người nghèo ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Dũng

>> Xem bản tóm tắt luận án tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN