Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Tâm

Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Tên luận án: Đảm bảo an sinh xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam


1. Thông tin chung:

- Ngành khoa học của luận án: Kinh tế Chính trị
- Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.  

- Mã số: 62 31 01 01

- Tên đơn vị đào tạo sau đại học: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận Chính trị nay thuộc Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội.

2. Thông tin về luận án:

2.1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án:

  • Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở xem xét những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc gắn kết giữa đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế, luận án đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn sự gắn kết giữa đảm bảo an sinh xã hội với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.
  • Đối tượngnghiên cứu:Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với tăng trưởng kinh tế.        

2.2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

  • Phương pháp luận được sử dụng là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng là phân tích tổng hợp, phân tích thống kê và phân tích so sánh…
  • Cách tiếp cận của Luận án là phân tích định tính, trọng tâm là xem xét vấn đề từ góc độ rà soát chính sách và thực trạng thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian 10 năm qua. Trên cơ sở đó tìm ra những khiếm khuyết, nguyên nhân, khái quát thành bài học kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
  • Về phương pháp lấy số liệu, Luận án sử dụng chủ yếu các số liệu thứ cấp. Luận án tổng quan các tài liệu, tư liệu đã có. Luận án thu thập số liệu và tư liệu từ các ấn phẩm và các công trình đã công bố chính thức và không chính thức của các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan ban ngành của chính phủ, các trường đại học. Ngoài ra, luận án còn sử dụng các báo cáo không công bố của các bộ, ban, ngành.

2.3. Các kết quả chính và kết luận:

- Hệ thống hóa được và góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận của sự gắn kết giữa an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế.

- Làm rõ mối quan hệ giữa đảm bảo ASXH gắn với TTKT, chỉ ra một số nhân tố cơ bản có khả năng định hướng đảm bảo ASXH gắn với TTKT.

- Làm sáng tỏ thực trạng thực hiện sự gắn kết giữa an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trên các khía cạnh cấu thành của ASXH, thực trạng mối quan hệ của đảm bảo ASXH và TTKT.

- Tìm ra những bất cập, khiếm khuyết và nguyên nhân trong việc gắn kết giữa đảm bảo ASXH và TTKT.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo sự gắn kết giữa an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế.