Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hoài

Tên đề tài luận án: “Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Ứng phó của thế giới và Việt Nam”


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hoài                           

2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12/12/1976                                                                          
4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3210/QĐ-SĐH ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 199/QĐ-TCT của Giám đốc trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị- ĐHQG Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 2012 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: “Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Ứng phó của thế giới và Việt Nam”.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị.                                           
9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Hiền

 
>>> Xem thông tin chi tiết.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN