Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vương Quốc Thắng

Tên đề tài luận án: Năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vương Quốc Thắng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14 tháng 5 năm 1975

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3669/QĐ-SĐH ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 62340501

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Anh Tài, PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã cho thấy mối quan hệ hữu cơ giữa các cấp độ năng lực cạnh tranh: sản phẩm, doanh nghiệp, ngành và quốc gia.

-  Luận án đã lựa chọn khung lý thuyết phù hợp trên cơ sở phân tích so sánh các tiếp cận lý thuyết khác nhau.

- Xác định và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành cao su.

- Về phương diện thực tiễn:

- Luận án đúc kết các bài học về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cao su của một số quốc gia - đối thủ cạnh tranh và/ hoặc thị trường của cao su Việt Nam.

- Trên cơ sở nghiên cứu và khảo sát thực tế, luận án đã phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng của Tập đoàn cao su Việt nam cũng như vai trò của Chính phủ. Đồng thời, luận án đã làm rõ  những thành công, hạn chế và những nguyên nhân của chúng về tình hình xây dựng và phát triển năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam theo mô hình “Kim cương”, gắn với sản phẩm điển hình là cao su tự nhiên.

- Đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia tích cực và chủ động vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, luận án đã xây dựng mô hình chuỗi giá trị cho ngành cao su Việt Nam và qua đó, khẳng định lợi thế cạnh tranh về chi phí của sản phẩm và ngành cao su Việt nam trên thị trường quốc tế.

- Các giải pháp xoanh quanh mô hình Kim cương nên phù hợp với lý thuyết và thực tiễn nên có tính khả thi và hợp lý.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án sẽ là tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đặc biệt luận án sẽ là tài liệu tham khảo cho ngành cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong quá trình hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành và Tập đoàn.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

  1. Vương Quốc Thắng (2012), Cạnh tranh trên thị trường cao su thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với ngành cao su Việt Nam đăng trên tạp chí Quản lý Kinh tế số 48 ( tháng 7+8 năm 2012) Tr.53-56.
  2. Vương Quốc Thắng (2013), Về hoàn thiện tiêu chí năng lực cạnh tranh ngành cao su Việt Nam đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo số 02 năm 2013. Tr.54-56.
>> Xem thông tin về luận án bằng tiếng Anh