Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Vũ Hà

Tên đề tài luận án: Điều tiết sự di chuyển của các dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam


1. Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Vũ Hà
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 30/12/1979
4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3669/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Điều tiết sự di chuyển của các dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế

9. Mã số: 60 31 07 - 01

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn; TS. Nguyễn Đức Thành

>>>  Xem thông tin chi tiết.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN