Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thuý Anh

Tên đề tài: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thúy Anh             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinhB26/6/1978                                            4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1692/QĐ-SĐH, ngày 7/5/2009.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                          9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Lê Danh Tốn

2. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thanh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lí luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế,  góp phần làm rõ sự khác biệt giữa các khái niệm tăng trưởng kinh tế, chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững. Hình thành được các nhóm tiêu chí đánh giá, các nhân tố tác động đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của một nền kinh tế quốc gia nói chung và một địa phương như thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đã phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường theo các nhóm tiêu chí đã đề ra, từ đó chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội thời gian qua.

Đã đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Phương thức tiếp cận nghiên cứu và hệ thống các nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của Luận án có thể áp dụng cho việc nghiên cứu phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của một số thành phố, địa phương ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

 Nghiên cứu khía cạnh xã hội của chất lượng tăng trưởng kinh tế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện các chính sách xã hội nước ta nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Vũ Thúy Anh (2009), Một số điểm mới về cải cách kinh tế của Trung Quốc từ năm 2004, Tạp chí Lý luận chính trị, Số 3, năm 2009.

2. Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Thúy Anh (2012), Nợ công Châu Âu: Hình thức và bản chất, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Số tháng 5 năm 2012.

3. Vũ Thúy Anh (2013), Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Thủ đô Hà Nội - nhìn từ hiệu quả đầu tư, Tạp chí Lý luận chính trị, Số 4, năm 2013.

4. Vũ Thúy Anh (2013), Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Thủ đô Hà Nội - thực trạng và giải pháp, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Số tháng 7 năm 2013.

5. Vũ Thúy Anh (2013), Chất lượng tăng trưởng kinh tế Hà Nội nhìn từ khía cạnh xã hội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 20, tháng 10/ 2013.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN