Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phùng Văn Dũng

Tên luận án: Phát triển nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Văn Dũng 

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16 tháng 12 năm 1962                                            

4. Nơi sinh: xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 1250/QĐ-ĐHKT, ngày 19/7/2011 của Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN.           

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1351/QĐ-ĐHKT, ngày 09/7/2012 của Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ (tên cũ: “Vấn đề tam nông ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO”, tên đề tài mới sau điều chỉnh: “Phát triển nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)”)     

7. Tên đề tài luận án: Phát triển nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
9. Mã số: 62 31 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- Hướng dẫn chính: PGS-TS: Nguyễn Đình Long                                                         - - Hướng dẫn phụ: TS: Nguyễn Mạnh Hùng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ được những nội dung về phát triển nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế, đặc biệt sau khi gia nhập WTO.

- Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá phát triển nông nghiệp của Việt Nam gắn với các nội dung phát triển nông nghiệp.

- Sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO.

- Đề xuất được các giải pháp về phát triển nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới đến năm 2025.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Ứng dụng bộ tiêu chí để đánh giá và phân tích quá trình phát triển nông nghiệp, đồng thời kết quả của luận án là luận cứ cho xây dựng chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu về các mối quan hệ và các động lực trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả và bền vững. 

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Phùng Văn Dũng (2011), Chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc - Một số gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 3(115), tháng 3/2011.

[2] Phùng Văn Dũng (2013), “Thoát nghèo - no đủ - làm giàu”, bước đường đi của người nông dân trong hội nhập, Tạp chí Nông thôn mới, số 351, kỳ II, tháng 9/2013.

[3] Phùng Văn Dũng (2013), Nông nghiệp, nông thôn và nút thắt trong thu hút vốn FDI, Tạp chí Thuế Nhà nước, số 42 (452), tháng 10/2013.

[4] Phùng Văn Dũng (2013), Kinh tế hộ nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp và giải pháp trong thời gian tới, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 11 (426), tháng 11/2013.


UEB_net