Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nghiêm Quý Hào

Tên luận án: Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho các chương trình kinh tế lớn và dự án kinh tế trọng điểm ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGHIÊM QUÝ HÀO

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/11/1969

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  1693/QĐ-SĐH ngày 07/5/2009

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho các chương trình kinh tế lớn và dự án kinh tế trọng điểm ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 61 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Dũng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa, bổ sung và làm sáng tỏ hơn về mặt lý luận về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước nói chung, xây dựng mới khung khổ lý luận về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho các chương trình kinh tế lớn, dự án kinh tế trọng điểm ở Việt Nam.

- Làm rõ quan điểm về đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho các chương trình kinh tế lớn và dự án kinh tế trọng điểm; chỉ ra những ưu, nhược điểm, mặt mạnh cũng như hạn chế của hoạt động tín dụng này; đưa ra hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng này.

- Đánh giá khách quan thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho các chương trình kinh tế lớn và dự án kinh tế trọng điểm ở Việt Nam trong thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của thực trạng đó.  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách, mô hình hoạt động, tổ chức thực hiện và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho các chương trình kinh tế lớn, dự án kinh tế trọng điểm ở Việt Nam trong thời gian tới.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Nghiêm Quý Hào (2011), Nghị định số 75/2011/NĐ-CP: Đổi mới về tín dụng đầu tư và xuất khẩu, Tạp chí Tài chính, số 10 (564), 2011.

- Nghiêm Quý Hào (2013), Tái cơ cấu đầu tư công: Nhìn từ vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 23 (559), 2013.

- Nghiêm Quý Hào (2013), Nâng cao hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho các chương trình kinh tế lớn và dự án kinh tế trọng điểm ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 415, 2013.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN