Trang Đào tạo sau đại học
 
Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS Trương Bảo Thanh

Tên luận án: Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Bảo Thanh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/11/1971
4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4155/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 cùa Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên luận án: “Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam"
8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
9. Mã số: 62 31 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:        
  • TS Vũ Đức Thanh
  • TS Đinh Văn Thông
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN