Trang Đào tạo sau đại học
 
Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS Hồ Kim Hương

Tên luận án: Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hồ Kim Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/09/1982

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4423/QĐ-SĐH ngày 18/12/2012 cùa Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên luận án: Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Phúc


>> Xem tóm tắt luận án tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN