Trang Đào tạo sau đại học
 
Trích yếu luận án của NCS Trịnh Văn Súy

Tên luận án: Những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Văn Súy

2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 5/5/1965
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1804/QĐ-SĐH ngày 20/6/2011 của Giám đốc ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phí Mạnh Hồng

>> Xem tóm tắt luận án tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN