Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Công Thắng

Tên luận án: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và tác động của nó đến các nhóm lợi ích ở tỉnh Bắc Ninh


1. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Công Thắng                       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13 tháng 9 năm 1983

4. Nơi sinh: TP. Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2011: số 2224/QĐ-ĐHKT ngày 03 tháng 11 năm 2011 của trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN

6. Tên luận án: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và tác động của nó đến các nhóm lợi ích ở tỉnh Bắc Ninh

7. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

8. Mã số: 62.31.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

         - Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

         - Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Đình Long

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án phân tích chỉ rõ, chuyển đổi MĐSD ĐNN là xu hướng mang tính quy luật đối với mọi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, nhất là giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và ĐTH. Tuy nhiên, với vai trò và đặc điểm của ĐNN, việc chuyển đổi cần thực hiện như thế nào, ở loại đất nào, với mức độ bao nhiêu không phải do ý muốn chủ quan mà do các quy luật khách quan chi phối.

- Làm rõ các vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh, yêu cầu cần phải xử lý các vấn đề đó, đặc biệt là các vấn đề về lợi ích của các nhóm lợi ích. Luận án đã làm rõ cơ sở của sự thay đổi lợi ích và lợi ích nhóm của quá trình chuyển đổi MĐSD ĐNN.

- Luận án đã phân tích và chỉ ra thực trạng của quá trình chuyển đổi MĐSD ĐNN ở Bắc Ninh và tác động của nó đến các nhóm lợi ích khác nhau. Đặc biệt, luận án đã xây dựng một khung phân tích chỉ ra những tác động tích cực và tiêu cực của tình trạng đó đến phát triển kinh tế, xã hội.

- Luận án đã đưa ra các định hướng và các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi MĐSD đất theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và điều hòa các quan hệ về lợi ích giữa các nhóm lợi ích trên địa bàn tỉnh trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và ĐTH.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án là luận cứ cho xây dựng chính sách và chiến lược phát triển đất đai, và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Sử dụng khung sinh kế bền vững và mô hình kinh tế lượng để lượng hóa tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai đến các nhóm lợi ích.

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Công Thắng (2011), Đa dạng hóa tăng nguồn vốn đầu tư ở TP Hồ Chí minh, Tạp chí Cộng sản điện tử, số 221 ra ngày 15/3/2011.

[2] Nguyễn Công Thắng (2011), Để nâng cao hiệu quả đầu tư nhà nước của thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và kinh tế của liên hiệp các Hội khoa học Hải Phòng, số 110 tháng 6/2011.

[3] Nguyễn Công Thắng (2011), Tính hai mặt FDI ở Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp, số 49 (7/2011).

[4] Nguyễn Công Thắng (2011), IDE, Les deux faces de la medaille. Báo tiếng Pháp LE COURRIER DU VIETNAM, số 5367 ngày 9/7/2011.

[5] Nguyễn Công Thắng (2014), Tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp đến các nhóm lợi ích ở Bắc Ninh giai đoạn 2001-2012, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 435 (10/2014).

[6] Nguyễn Công Thắng (2014), Vai trò của nhà nước trong quá trình điều hòa lợi ích nhóm khi tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 439 (12/2014).


UEB_net