Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Quang Thắng

Tên luận án: Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Trung Đông: Nhân tố tác động và một số gợi ý về chính sách


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Quang Thắng     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 6 tháng 3 năm 1982

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh số: 1893/QĐ-SĐH ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Tên luận án: Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Trung Đông: Nhân tố tác động và một số gợi ý về chính sách

7. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

8. Mã số: 62.31.01.06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- Hướng dẫn chính: PGS.TS. Hà Văn Hội

- Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Đỗ Đức Định

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận án đã xây dựng khung khổ phân tích và chỉ ra các nhóm nhân tố tác động đến hoạt động xuất khẩu của một quốc gia.

- Thông qua việc phân tích thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Đông, Luận án đã luận giải nguyên nhân dẫn đến quy mô và tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này còn nhỏ.

- Luận án đã chỉ ra các nhân tố tác động tích cực cũng như tiêu cực đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Đông.

 - Luận án đưa ra những gợi ý về chính sách đối với Nhà nước cũng như kiến nghị đối với các doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Đông trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của Luận án là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu về những nhân tố tác động đến khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường cụ thể.

Đồng thời, kết quả nghiên cứu của Luận án là những gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách, cũng như các doanh nghiệp trong việc xây dựng chính sách và chiến lược kinh doanh nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Đông một cách bền vững.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

Trong thời gian tới, với những nghiên cứu tiếp theo liên quan đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Đông, Luận án sẽ tiếp cận theo hướng sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với phương pháp nghiên cứu định tính để đánh giá các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Đông, cũng như sử dụng phương pháp dự báo để chỉ rõ khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường Trung Đông của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án

 1. Lê Quang Thắng (2012) “Tình hình kinh tế - chính trị châu Phi và Trung Đông năm 2011”,, Nxb. Khoa học Xã Hội.
 2. Lê Quang Thắng “Thổ Nhĩ Kỳ trong vai trò dàn xếp an ninh - chính trị trong khu vực Trung Đông”, Tạp chí Châu Phi và Trung Đông, số 10/2012.
 3. Lê Quang Thắng “Quan hệ hợp tác Arập Xêút - Trung Quốc”, Tạp chí nghiên cứu châu Phi - Trung Đông, số 6/2009.
 4. Lê Quang ThắngVai trò của Arập Xêút trong nền kinh tế thế giới”, Tạp chí nghiên cứu châu Phi - Trung Đông, số 3/2009.
 5. Lê Quang ThắngChủ nghĩa khủng bố - Hiểm họa công nghiệp dầu mỏ của Arập Xêút”, Tạp chí nghiên cứu châu Phi - Trung Đông, số 1/2009.
 6. Lê Quang Thắng “Quan hệ hợp tác Việt Nam - GCC”, Tạp chí nghiên cứu châu Phi - Trung Đông, số 9/2008
 7. Lê Quang Thắng “Quan hệ hợp tác Arập Xêút với EU”, Tạp chí nghiên cứu châu Phi - Trung Đông, số 4/2008.
 8. Lê Quang Thắng “Quan hệ Việt Nam - Arập Xêút, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 07/2007.
 9. Lê Quang Thắng “Tình hình kinh tế của Iran”, Tạp chí nghiên cứu châu Phi - Trung Đông, số 11/2006.
 10. 13. Lê Quang Thắng “Tình hình kinh tế châu Phi - Trung Đông, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 1/2013.
 11. Lê Quang Thắng “Quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Đông từ năm 2010 đến nay”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 1/2014.
 12. Lê Quang Thắng “Thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Đông”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 7/2014.
 13. Lê Quang Thắng “Một số nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Đông”, Đề tài Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông năm 2014.
>>> Xem thông tin luận án bằng tiếng Anh tại đây.

UEB_net