Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thu Hà 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/9/1982                                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2224/QĐ-ĐHKT, ngày 03 tháng 11 năm 2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Chất lượng dịch vụ bán lẻ của các siêu thị và cửa hàng tiện ích tại Hà Nội.

8. Chuyên ngành:    Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 62 34 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phan Chí Anh, TS. Nguyễn Đăng Minh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về mặt lý luận:

Nghiên cứu có những đóng góp mới về mặt lý luận về chất lượng dịch vụ: (a) Xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ của các siêu thị (siêu thị tổng hợp và siêu thị chuyên doanh điện máy) và của các cửa hàng tiện ích. (b) Xác định các yếu tố cấu thành, biến quan sát và thang đo chất lượng dịch vụ của các siêu thị và cửa hàng tiện ích. (c) Tìm ra yếu tố mới cấu thành chất lượng dịch vụ của các siêu thị và cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về mặt thực tiễn:

Nghiên cứu dựa trên mô hình nghiên cứu và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ đề xuất đã được kiểm chứng và điều chỉnh để đánh giá thực trạng các yếu tố chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị và cửa hàng tiện ích, so sánh chỉ ra các ưu điểm/hạn chế về chất lượng dịch vụ bán lẻ. Đồng thời luận án đưa ra các hàm ý và khuyến nghị các giải pháp cho các nhà quản trị siêu thị và cửa hàng tiện ích đồng thời các nhà hoạch định chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ, hướng đến sự hài lòng và sự trung thành của khách hàng

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Bộ thang đo chất lượng dịch vụ bán lẻ có thể sử dụng trực tiếp vào đánh giá sự hài lòng khách hàng siêu thị tại Việt Nam để từ đó có các biện pháp cải tiến chất lượng nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Các kết quả phân tích về ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng khách hàng siêu thị bán lẻ có thể sử dụng làm thông tin tham khảo để quản trị dịch vụ bán lẻ cũng như xây dựng các qui định pháp lý về quản trị dịch vụ bán lẻ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Khung phân tích của nghiên cứu này có thể được tiếp tục nghiên cứu mở rộng sang một số lĩnh vực dịch vụ tương đương khác như dịch vụ kinh doanh trực tuyến, vận tải hành khách, khách sạn, du lịch…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

(1) Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh, Phan Chí Anh, Yoshiki Matsui (2015), Retailer Service Quality and Customer Loyalty: Empirical Evidence in Vietnam, Asian Social Science, Vol. 11, No. 4, pp.90-101. (SCOPUS)

(2) Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh, Phan Chí Anh, Yoshiki Matsui (2014), The Relationship between Service Quality and Customer Loyalty in Specialty Supermarkets: Empirical Evidence in Vietnam, International Journal of Business and Economics Research, vol. 3, No. 5, pp. 178-186.

(3) Nguyễn Thu Hà (2014), Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng - nghiên cứu tình huống các siêu thị Big C tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 69, tr.48-55, ISSN: 1859-3666.

(4) Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh, Yoshiki Matsui (2014), Retailer Service Quality and Customer Loyalty: Empirical Evidence in Vietnam, Proceeding of International Conference on Emerging Challenges Innovation Management for SMES, Tr. 196 - 210, ISBN: 978 - 604-911-955-2, Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách Khoa, Hà nội.

(5) Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh (2013), Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, số 1, trang 11-22

(6) Nguyễn Thu Hà, Phan Chí Anh (2011), Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ, Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Số 12, tr. 30-31, ISSN: 1859-0284.

(7) Nguyễn Thu Hà, Phan Chí Anh (2011), Nâng cao năng suất chất lượng quốc gia thông qua cải tiến và đổi mới chất lượng dịch vụ các ngành dịch vụ trọng điểm Việt Nam, Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Số 20-21, tr.28-29, ISSN: 1859-0284


VNU_net