Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN

Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/5/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Ban hành Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN


Văn bản này quy định về việc hỗ trợ học bổng đối với nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội (kể cả lưu học sinh), bao gồm: xét, cấp học bổng; hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá; hỗ trợ công bố khoa học quốc tế và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Về việc tổ chức hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh, văn bản đã quy định rõ đối tượng, tiêu chí xét học bổng, số lượng và mức học bổng của Học bổng Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các thông tin liên quan đến Học bổng của đơn vị đào tạo; Học bổng ngoài Ngân sách Nhà nước. Trong đó, thời gian và qui trình xét cấp học bổng của đơn vị đào tạo sẽ được thực hiện đồng thời với thời gian và qui trình của Đại học Quốc gia Hà Nội theo 8 bước qui định cụ thể tại link đính kèm.
 
>>> Thông tin chi tiết về quyết định xem tại đây.
>>> Mẫu văn bản có liên quan download tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội