Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Văn Hiệu1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Nguyễn Văn Hiệu

Năm sinh:
1966
Chức vụ:
Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Học vị:
Tiến sĩ
Học hàm:
Phó giáo sư
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Nga
Email:
nguyenhieu66@yahoo.com
Điện thoại:
(84-4) 3 7547506 + máy lẻ 100;
DĐ: 0936305681
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


2. Quá trình đào tạo:

 • 2003: Tiến sĩ, Học viện Tài chính, Chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính.

 • 1996: Thạc sĩ, Đại học VUT Australia, Chuyên ngành: Quản trị Tài chính - Kế toán.
 • 2007: Cử nhân, Viện Đại học mở Hà Nội, Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại.
 • 1988: Cử nhân, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Chuyên ngành: Thu ngân sách Nhà nước.


Các khóa đào tạo khác:

 • 2007-2009: Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 • 2006: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Bộ Tài chính


3. Quá trình công tác:

 • 1989 - 1994: Giảng viên Bộ môn Ngân sách Nhà nước, Học viện Tài chính.
 • 1996 - 1999: Giảng viên Bộ môn Thuế, Học viện Tài chính.
 • 1999 - 2002: Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính.
 • 2002 - 2005: Phó trưởng Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Tài chính.
 • 2005 - 2008: Trưởng Ban Quản lý Khoa học.
 • 2009 - 2014: Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, Vietinbank.
 • 3/2005 đến nay: Giảng viên Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


4. Các công trình đã công bố:
4.1 Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế, Sách chuyên khảo, Đồng chủ biên, NXB Thống kê, 1999.
 2. Hệ thống câu hỏi, bài tập môn Thuế, Sách hướng dẫn, Đồng chủ biên, NXB Thống kê, 1999.
 3. Giáo trình Thuế, Đồng tác giả, NXB Thống kê, 2000.
 4. Thuế thu nhập cá nhân trên thế giới và định hướng vận dụng ở Việt Nam, Sách tham khảo, Đồng tác giả, NXB Tài chính, 2002.
 5. Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, Sách tham khảo, Đồng tác giả, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản, 2002.
 6. Thuế Tài sản - Kinh nghiệm thế giới và hướng vận dụng ở Việt Nam, Sách chuyên khảo, Đồng tác giả, NXB Chính trị Quốc gia, 2003.
 7. Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế - phương pháp - Quy trình - Hạch toán, Sách chuyên khảo, Đồng chủ biên, NXB Tài chính, 2004.
 8. Những quy định mới nhất về chế độ kế toán mới - Thuế - Quản lý tài chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp & Hệ thống thuế thế giới - Việt Nam, Sách tham khảo, Đồng chủ biên, NXB Tài chính, 2004.
 9. Sổ tay nghiệp vụ cán bộ tài chính - kế toán xã, phường, Thành viên Ban biên tập, Bộ Tài chính, 2004.
 10. Giáo trình Lý thuyết thuế, Đồng tác giả, Học viện Tài chính, 2005.
 11. Giáo trình Nghiệp vụ thuế, Đồng chủ biên, Học viện Tài chính, 2005.
 12. Giáo trình Nghiệp vụ thuế (dùng cho CHND Lào), Đồng tác giả, 2006.
 13. Giáo trình Thuế (cho đối tượng không chuyên), Đồng chủ biên, 2007.
 14. Cơ chế tự khai tự nộp thuế và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam, Sách tham khảo, Đồng chủ biên, NXB Tài chính, 2007.
 15. Thúc đẩy các tổ chức khoa học công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, Sách tham khảo, Đồng chủ biên, NXB Lao động Xã hội, 2007.
 16. Hệ thống thuế ở một số nước ASEAN và Trung Quốc, Sách tham khảo, Chủ biên, NXB Tài chính, 2008.


4.2 Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Khảo sát thực tế và những vấn đề rút ra về kế toán chi phí theo hoạt động (Activity - Based - Costing), Bài báo tham gia hội thảo tại hội nghị lần thứ 26 Của Western Decision Institute - Hawiti, 1996.
 2. Khảo sát thực tế những vấn đề có liên quan đến việc áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động, Tạp chí Asean Review of Accountings, Australia, 1997.
 3. Vì sao đa số các công ty trên thế giới không áp dụng phương pháp kế toán theo hoạt động, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 2/1997.
 4. Một số hiểu biết cơ bản về tài chính quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 3/1997.
 5. Kế toán TSCĐ vô hình - một lĩnh vực còn nhiều điểm bất đồng, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán,số 2/1998.
 6. Kế toán tài sản vô hình trên thế giới, Tạp chí Tài chính số tháng 4/1998.
 7. Vấn đề trốn thuế - nhìn từ góc độ lý luận và thực tế tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 6/1998, Đồng tác giả.
 8. Tác động của việc đánh thuế nhìn từ góc độ hiệu quả kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 10/1998.
 9. Có thật Tư bản giả sinh lời, Thời báo Kinh tế Việt Nam số 75 tháng 10/1998.
 10. Chế độ khấu trừ thuế đầu vào đối với TSCĐ cần có hướng dẫn bổ sung, Tạp chí Thuế Nhà nước tháng 12/1998.
 11. Thực trạng chính sách thuế ở nước ta với vấn đề phát triển khoa học công nghệ, Hội thảo đề tài cấp Bộ: "Sử dụng các công cụ tài chính thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ ở nước ta", 1998.
 12. Thực và ảo trong chỉ số giá chứng khoán, Thời báo Kinh tế Việt Nam - số 3, tháng 1/1999.
 13. Về tính bình đẳng giữa hai phương pháp tính thuế GTGT, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán số 1/1999.
 14. Thông tư 153 hướng dẫn thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên vẫn chưa hết các vấn đề, Tạp chí Tài chính số 6/1999.
 15. Trao đổi thêm về bài "Những bất cập trong thi hành Thuế GTGT", Tạp chí Tài chính số 8/1999.
 16. Đi tìm bản chất của thị giá chứng khoán, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán số 45 tháng 11/1999.
 17. Thuế - Tính ổn định - Luỹ tiến hay luỹ thoái, Tạp chí Tài chính số 2/2000.
 18. Khấu trừ khống hay khấu trừ khoán thuế GTGT đầu vào, Tạp chí Tài chính số 3/2000.
 19. WTO và những cam kết mở của thị trường dịch vụ tài chính giữa các nước thành viên, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toánsố 52/2001.
 20. Tự do hoá tài chính - kinh nghiệm của Trung quốc - Canada và bài học đối với Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 3/2001.
 21. Những xu hướng cải cách thuế trên thế giới trong những năm cuối thế kỷ 20, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 3/2001.
 22. Sơ lược về hệ thống thuế ở Malaixia, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán số 54/2001.
 23. Thuế thu nhập công ty ở Malaixia, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán số55/2001.
 24. Những nhân tố ảnh hưởng đến cải cách thuế trong tương lai và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số 7/2001.
 25. Thuế thu nhập cá nhân ở Malaixia, Tạp chí Thuế, số 10/2001.
 26. Vì sao đánh thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu, Tạp chí thuế Nhà nước, tháng 12/2001.
 27. Cơ chế Tài chính Kế toán trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế, Tạp chí Tài chính, số 1+2/2002, Đồng tác giả.
 28. Sự phát triển của Kinh tế học đánh thuế qua các thời kỳ và xu hướng cải cách thuế đương đại, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 1/2002.
 29. Bàn về các tiêu chuẩn của một hệ thống thuế hiện đại, Tạp chí Thuế Nhà nước, số tháng 5/2002.
 30. Mối quan hệ giữa các sắc thuế thu nhập trong hệ thống thuế, Tạp chí Thuế Nhà nước số tháng 12/2002.
 31. Thuế GTGT một thuế suất - nhìn từ góc độ kinh tế học và thực tiễn áp dụng, Tạp chí Tài chính, số 5/2003.
 32. Bàn về những điều kiện cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống thuế ở nước ta, Tạp chí Thuế Nhà nước, số tháng 5/2003.
 33. Nguyên lý thiết lập và mối quan hệ giữa các sắc thuế tiêu dùng, Tạp chí Thuế Nhà nước, số tháng 9/2003.
 34. Thuế tài sản và mối quan hệ trong hệ thống thuế, Tạp chí Thuế Nhà nước, số tháng 11/2003.
 35. Bàn về nội dung khoa học của các phương pháp thẩm định dự án đầu tư, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số tháng 5/2004.
 36. Chi phí hợp lý trong thuế thu nhập doanh nghiệp - nhìn từ góc độ lý luận và thực tế, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số tháng 10/2004.
 37. Sử dụng nguyên tắc giá trị hiện tại thuần và dòng niên kim quy đổi để giải các bài toán quyết định đầu tư­, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 6/2005.
 38. Xác định trị giá tính thuế theo Hiệp định GATT/WTO một năm nhìn lại, Tạp chí Tài chính, số tháng 7/2005.
 39. Lạm phát cơ bản - từ lý luận đến thực tiễn áp dụng trên thế giới và Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 6/2006.
 40. Tăng cung cho thị trường chứng khoán, Tạp chí Thuế Nhà nước số 27 tháng 7/2006.
 41. Thuế thu nhập cá nhân ở Thái Lan - Những khía cạnh cần tham khảo, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số tháng 8/2006.
 42. Quy trình quản lý thu thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế - Đôi điều cần bàn thêm (Phần 1: Quy trình quản lý thu thuế ở Việt nam qua các thời kỳ), Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số tháng 9/2006.
 43. Quy trình quản lý thu thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế - Phần 2, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số tháng 10/2006.
 44. Thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng, triển vọng và giải pháp, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Tháng 12/2006.
 45. Vấn đề pháp lý khi mở rộng diện tự khai, tự nộp thuế, Tạp chí Thuế Nhà nước, số 1+2 tháng 1/2007.
 46. Giải pháp tài chính thúc đẩy các tổ chức khoa học công nghệ, nghiên cứu triển khai chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 1/2007.
 47. Bàn về cơ chế tài chính của các doanh nghiệp khoa học - công nghệ chuyển đổi từ cac tổ chức nghiên cứu triển khai ở nước ta, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 2/2007.
 48. Giải quyết những vấn đề pháp lý nảy sinh khi mở rộng diện áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp thuế, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số tháng 3/2007.
 49. Cạnh tranh thuế toàn cầu và đối sách của Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế - tháng 12/2007.
 50. Nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo BASEL 3 - Lộ trình củng cố bức tường An ninh Tài chính - Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, tháng 6/2011.
 51. Một góc nhìn về lạm phát và chỉ số CPI, Tạp chí Ngân hàng số 1/2011.
 52. Bàn về chính sách lãi suất thực dương trong điều kiện hiện nay, Tạp chí Ngân hàng, tháng 2/2012.   

 53. Tái cấu trúc hệ thống tài chính sau khủng hoảng 1997 -1998 - Bài học từ một số nước châu Á và một số khuyến nghị, Tạp chí Ngân hàng, tháng 12/2012.
 54. Cơ chế điều chỉnh tự động/bán tự động cho mục đích quản trị rủi ro tớn dụng của các ngân hàng thương mại, Tạp chí Ngân hàng số 9, tháng 5/2014.

5. Các đề tài nghiên cứu:
 1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý tài chính Nhà nước ở nước ta hiện nay, Thành viên, 1998.
 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, Thành viên, 2001.
 3. Đề án Thanh toán tiền giờ giảng cho giáo viên Đại học Tài chính kế toán Hà Nội, Thành viên, 2001.
 4. Nghiên cứu khả năng áp dụng thuế TNCN ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ, Thành viên, 2002.
 5. Nghiên cứu ban hành thuế tài sản ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ, Thành viên, 2002.
 6. Đề án cải cách thuế bước III, Đề tài cấp Bộ, Tham gia, 2002.
 7. Các giải pháp tài chính phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ, Thành viên, 2003.
 8. Đề án xây dựng chương trình khung ngành kế toán, quản trị kinh doanh, thông tin kinh tế trình độ cao đẳng, Đề tài cấp Bộ, Thành viên, 2004- 2006.
 9. Đổi mới công tác kế hoạch đào tạo ở Học viện Tài chính, Thành viên, 2003.
 10. Khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ, Thành viên, 2004.
 11. Các giải pháp tài chính phát triển thị trường lao động ở nước ta, Đề tài cấp Bộ, Thành viên, 2004.
 12. Vấn đề áp dụng Hiệp định trị giá Hải quan GATT/WTO ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp, Chủ trì, 2005.
 13. Các giải pháp tài chính thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu triển khai chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, Đề tài cấp Bộ, Thành viên, 2006.
 14. Các giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp thông qua thị trường bất động sản, Đề tài cấp Bộ, Thành viên, 2007.
 15. Những vấn đề pháp lý và lộ trình triển khai cơ chế tự khai, tự nộp thuế ở nước ta, Chủ trì, 2007.
 16. Đánh giá chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và những đề xuất cho giai đoạn 2006 - 2010, Đề tài cấp Bộ, Đồng chủ trì, 2008.
 17. Chiến lược phát triển trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank đến 2015 và tầm nhìn đến 2020, Đề tài của Vietinbank, Thành viên chính, 2010.
 18. Mức độ hội nhập của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO, định hướng và giải pháp đến 2020, Đề tài của Ngân hàng Nhà nước, Thành viên, 2013.