Trang Giới thiệu chung
 

Danh bạ điện thoại các đơn vị thuộc Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Tin liên quanĐịa chỉ: Nhà E4 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37547506; Fax: (84-24) 37546765

E-mail: news_ueb@vnu.edu.vn

Website: www.ueb.edu.vn

 

CÁC PHÒNG, BAN, BỘ PHẬN


Phòng Hành chính - Tổng hợp

(84-24) 37547506 + 401, 411, 402, 412, 421, 303, 313, 709

Tổ Văn thư

(84-24) 37547506 303, 313

Tổ Lễ tân

(84-24) 37547506 709

Tổ Bảo vệ Nhà E4

(84-24) 37688873

(84-24) 37547506 + 111

Giảng đường NTC

(84-24) 37688872

Giảng đường Việt - Úc

(84-24) 62784069 + 100; 899

Phòng Tổ chức - Nhân sự

(84-24) 37547506 + 503, 502, 512, 522, 532

Phòng Đào tạo

(84-24) 37547506 + 304, 305, 315, 325, 306, 269, 270, 271, 272, 504, 514, 524, 534

Fax: (84-24) 37549047

Phòng Kế hoạch Tài chính

(84-24) 37547506 + 404, 414, 424, 531

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

(84-24) 37547506 + 705, 706, 716, 726

Phòng Thanh tra - Pháp chế

(84-24) 37547506 + 701, 711

Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

(84-24) 37547506 + 712, 702

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

(84-24) 37547506 + 703, 713

CÁC KHOA


Khoa Kế toán - Kiểm toán

(84-24) 37547506 + 707

Khoa Kinh tế Chính trị

(84-24) 37547506 + 101, 100

Khoa Kinh tế Phát triển

(84-24) 37547506 + 309, 310

Khoa Kinh tế và kinh doanh Quốc tế

(84-24) 37547506 + 407, 408

Viện Quản trị Kinh doanh

(84-24) 37547506 + 308, 307

Khoa Tài chính - Ngân hàng

(84-24) 37547506 + 552, 551

CÁC TRUNG TÂM - VIỆN


Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

(84-24) 37547506 + 102, 103

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

(84-24) 37549723

(84-24) 37459901

(84-24) 37450058

E4: (84-24) 37547506 + 505, 519, 529, 539, 549, 279, 508

GĐ Việt - Úc: (84-24) 62874069 + 800, 816, 866, 868, 806

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

(84-24) 62872176

(84-24) 62874069 + 789

Fax: (84-24) 62872176

Trung tâm Nghiên cứu QTKD

(84-24) 37547506 + 301

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế

(84-24) 6287 2666

(84-24) 6287 1982 + 605, 607

Fax: (84-24) 6287 3066

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý

(84-24) 37547506 + 405, 415, 425

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

ĐT & Fax: 37950341

Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách

(84-24) 37547506 + 704, 714

(84-24) 62753895

Fax: (84-24) 37549921

CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ


Đoàn Thanh niên

(84-24) 39956897

Hội Sinh viên

(84-24) 39956897

Van phòng Đảng ủy - Công đoàn

(84-24) 37547506 + 701, 711


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn CTLGDY
Nội dung