Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo lại thời gian, địa điểm thi Kỹ năng bổ trợ

Thông báo số 3579 / ĐHKT-ĐTĐH ngày 29/11/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNKính gửi: Viện QTKD và các Khoa trực thuộc
Căn cứ vào công văn số 292/TB-TTDB & PTNNL ngày 25/11/2016 về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 của Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực; trường Đại học Kinh tế thông báo lại thời gian, địa điểm thi Kỹ năng bổ trợ cụ thể kèm theo công văn.

Kính đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN