Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi Giáo dục quốc phòng - An ninh học kỳ I năm học 2014-2015

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh - ĐHQGHN thông báo Lịch thi học kỳ I năm học 2014-2015 môn Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa QH-2013-E


Lịch thi Giáo dục quốc phòng - An ninh của Trường Đại học Kinh tế khóa QH-2013-E, môn học CME1003 - học kỳ I năm học 2014-2015

Ngày 13/01/2015
Lớp môn học
Sĩ số
Giảng đường 703VU
Giảng đường 704VU

7h00
8h00

8h00
9h00

9h00
10h00

10h00
11h00

13h00
14h00

7h00
8h00

8h00
9h00

9h00
10h00

10h00
11h00

13h00
14h00

CME1003 1
79
x
x
CME1003 2
88

x
xCME1003 3
89


x
x


CME1003 4
89x
x

CME1003 5
46
x

Tổng số: 
391
Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh - ĐHQGHN