Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Nhiên

Tên luận án: Chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Nhiên

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/10/1971

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2390/QĐ-SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định 1709/QĐ-ĐHKT ngày 14/6/2016 của Hiệu Trường Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép nghiên cứu sinh được trở lại Trường để hoàn thành luận án tiến sĩ.

7. Tên luận án: Chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS Lê Bộ Lĩnh
  • PGS.TS Trần Văn Tùng

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net