Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS sinh Ngô Sĩ Tiệp

Tên luận án: Sử dụng đất đai để phát triển nông thôn bền vững ở tỉnh Thái Nguyên


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Sĩ Tiệp

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/5/1972

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1692/QĐ-SĐH ngày 07/5/2009 cùa Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên luận án: Sử dụng đất đai để phát triển nông thôn bền vững ở tỉnh Thái Nguyên

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS Nguyễn Khắc Thanh
  • PGS.TS Đoàn Xuân Thủy
>> Xem tóm tắt luận án tại đây