Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách học viên quá hạn học tập bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 2921/TB-ĐHKT ngày 06/10/2020 về việc danh sách học viên quá hạn học tập bậc đào tạo Thạc sĩ


Căn cứ vào kết quả học tập, trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách học viên các khóa QH-2016-E, QH-2017-E, QH-2018-E chưa tích lũy đủ số tín chỉ trong chương trình đào tạo (danh sách kèm theo)

1. Đối với khóa QH-2016-E thời hạn học tập đến ngày 31/12/2020 (kể cả thời gian đào tạo kéo dài)

2. Đối với khóa QH-2017-E thời hạn học tập đến ngày 31/12/2021 (kể cả thời gian đào tạo kéo dài)

3. Đối với khóa QH-2018-E thời hạn học tập đến ngày 31/12/2022 (kể cả thời gian đào tạo kéo dài)

Học viên lưu ý: sau thời hạn trên học viên không hoàn thành chương trình đào tạo (bao gồm cả bảo vệ thành công luận văn) sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp.

Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho học viên được biết.

Chi tiết liên hệ:

Ms Châu - Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (SĐT: 024.37457506 +524)

 
>> Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN