Trang Đào tạo sau đại học
 
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và Phát triển định hướng ứng dụng

Ban hành theo Quyết định số 154/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
    - Tên chuyên ngành đào tạo:
        + Tiếng Việt: Chính sách công và Phát triển
        + Tiếng Anh: Public Policy and Development
    - Mã số chuyên ngành đào tạo: Thí điểm
    - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
    - Thời gian đào tạo: 2 năm
    - Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
        + Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và Phát triển
        + Tiếng Anh: The Degree of Master in Public Policy and Development
    - Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung
Chương trình có mục tiêu chung là đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực phân tích, quản lý và hoạch địch chính sách công tại Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập trên cơ sở tư duy của kinh tế học nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình cung cấp cho các học viên cơ sở lý luận, phương pháp tư duy, kiến thức thực tiễn, cùng các công cụ phân tích đánh giá chính sách công trên nền tảng cách tiếp cận, tư duy kinh tế học và kinh tế phát triển. Chương trình giúp học viên hiểu rõ và có thể thực hành việc hoạch định, thực thi và đánh giá các chiến lược chính sách phát triển của nhà nước, cơ quan, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu/ giảng dạy chuyên sâu về chính sách công và phát triển.
Chương trình giúp học viên có được nền kiến thức đủ rộng nhưng vẫn chuyên sâu về các lĩnh vực chính sách phát triển (đặc biệt là phát triển bền vững) trên thế giới và Việt Nam. Vì vậy chương trình vừa có những học phần mang tính nền tảng về chính sách công, kinh tế học vừa có những học phần mang tính liên ngành/chuyên sâu về chính sách công cho phát triển và những học phần cung cấp các công cụ phân tích, đánh giá chính sách phát triển.
Chương trình Thạc sĩ Chính sách công và Phát triển là chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng, hướng tới các đối tượng làm công tác lãnh đạo, quản lí, nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, các tập đoàn kinh tế.
>> Chi tiết về chương trình xem tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN